Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  επιπέδου 2 ΑΛΦΑ Studies, αδειοδοτημένος πάροχος κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ,  με πολυετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες  και στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, συμμετέχει στη νέα δράση με τίτλο «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».


Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”, με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)): «Ειδικός Στόχος 8.2.ii: Αύξηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης και βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης ηλικίας 25 έως 29 ετών». Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο ποσό των 17.537.600,00 €.


Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης στον κλάδο των ΤΠΕ σε 3.000 ανέργους νέους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).


 Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων έχει οριστεί στα 2.800€.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
    παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (δύο συνεδρίες)
    παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
    πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης και
    πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.


Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες
    Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
    Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
    Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων


Οι υπηρεσίες θεωρητικής κατάρτισης και επαγγελματικής συμβουλευτικής  παρέχονται από το ΑΛΦΑ Studies, όπως επίσης, και η σύζευξη των ανέργων με τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης . Επιπλέον, το ΑΛΦΑ Studies θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ωφελουμένων αναφορικά με τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε ΣΗΜΕΡΑ στο ΑΛΦΑ studies:

ΑΛΦΑ studies Aθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500

ΑΛΦΑ studies Πειραιά: Φίλωνος 39, 210 4120313

ΑΛΦΑ studies Γλυφάδας: 210 9640117

ΑΛΦΑ studies Θεσσαλονίκης: 2310- 552406

 

Επιλέξτε ΕΔΩ για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της δράσης. Επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης της δράσης : http://voucher.gov.gr/  

voucher-aithseis